-انجام كليه امور مربوط به دستياران طرح يكماهه

-انجام كليه امور مربوط به متخصصان مشمول ضريب كا

-انجام كليه امور مربوط به صدورگواهي معافيت از طرح

-انجام كليه امور مربوط به كميته تقسيم وتوزیع پزشكان

-صدور معرفي نامه طرح جهت فارغ التحصيلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی مشمول طرح

-صدور گواهي پايان طرح

-صدور گواهي خروج از طرح

-انجام مكاتبات درخصوص قطع و يا برقراري محروميت از مطب پزشگان با شبكه ها و بيمارستانها

-صدور احكام حقوقي پرسنل طرحی ساختمان مرکزی

-ثبت نام از فارغ التحصیلان رشته های اختیاری

-انجام كليه امور مربوط به پيام آوران بهداشت

-ورود اطلاعات پرسنل طرحي و ضريب كا در نرم افزار رشد