ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

زهرا ورزنده

مسئول اداره طرح

071-32127359

2

مژده جلالوند

کارشناس اداره طرح

071-32127620

3

محمد معتمد کوهنجانی

کارشناس اداره طرح

071-32122157

4

مهرنوش هوشمند راد

کارشناس اداره طرح

071-32122088

5

محبوبه عبدالهی

کارشناس اداره طرح

071-32122087