-    -انجام امور پاداش ازدواج کارکنان ، بازنشستگان ، مستمری بگیران و اعضای هیات علمی
 
     -انجام امور هزینه فوت کارکنان ، بازنشستگان و اعضای هیات علمی
 
     -انجام امور بیمه درمانی خانواده کارکنان و بازنشستگان ، مستمری بگیران و اعضای هیات علمی
 
     -انجام امور مربوط به کارت شناسایی بازنشستگان
 
     -فرآیند انجام امور قرارداد بیمه حوادث
 
     -بررسی و تکمیل فرمهای مخصوص صدور عائله مندی و اولاد
 
     -صدور گواهی های اشتغال و بازنشستگی مربوط به کارکنان و بازنشستگان و اعضا هیات علمی