ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

رحیم معصومی

رئیس اداره رفاه

071-32127275

2

حمید بهمن یاری

كارشناس اداره رفاه

071-32122148

3

محمد امین کامیاب

كارشناس اداره رفاه

071-32122189