مراكز پاراكلينيك طرف قرارداد :

 

در  قراردادسال 95-96 ، سه مركز پاراكلينيك جهت انجام خدمات آزمايش و فيزيوتراپي داراي قرارداد مي باشند.

  جهت انجام امور آزمايش ، آزمايشگاه پيوند داراي قرارداد بوده  كه بيمه شدگان مي توانند با ارائه كپي كارت ملي ، ضمن مراجعه به آزمايشگاه مذكور تا سقف تعهدات ،از خدمات مربوطه  استفاده نمايند. 

جهت انجام خدمات فيزيوتراپي دو مركز  كلينيك نادعلي و مركز فيزيوتراپي زند داراي قرارداد با شركت بيمه مي باشند كه مي توان پس از دريافت معرفي نامه از شركت بيمه كوثر از خدمات مربوطه استفاده نمود.

1-آزمايشگاه پيوند(آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيك) آدرس : خيابان ارديبهشت ، حدفاصل خيابان 20 متري و صورتگر- كوچه 2 تلفن : 32317800

2-كلينيك فيزيوتراپي نادعلي ، بلوار پاسداران ، نبش خيابان شهيد محلاتي (روبروي حسينيه ثاراله) تلفن:  36301111

 3-فيزيوتراپي زند – خيابان شهيد عبائيان – ساختمان نشاط – طبقه اول