كاركنان مشمول ثبت نام شامل كاركنان رسمي ، پيماني ، قرارداد كارمعين ، قرارداد مشاغل كارگري (تبصره 4) ،كاركنان طرحي ، دستيار ، ضريب كا و اعضاء محترم هيات علمي مي باشد . كاركنان طرحي مشروط به اين كه دوره طرح ايشان تا پايان شهريور 96 ادامه داشته باشند مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام كنند . كاركناني كه در شش ماه آينده بازنشسته مي شوند نيز در صورت واريز حق بيمه تا پايان قرارداد مي توانند تحت پوشش بيمه تكميلي قرار گيرند.

افراد مشمول بيمه تكميلي شامل كارمند ، همسر، فرزند پسر تا 22 سال و در صورت دانشجو بودن تا 25سال ، فرزند دختر (درصورت مجرد بودن) و پدر و مادر مي باشد . شرط پوشش اين است كه ا ين افراد داراي دفترچه بيمه پايه از هرسازماني باشند.