الف ) براي هزينه هاي پاراكلينيكي :

كپي صفحه اول دفترچه بيمه بيمار ـ دستور پزشك معالج با مهر پزشك روي تمام نسخه ها - اصل قبض پرداختي با مهر مركز درماني - كپي جواب - كپي شناسنامه فرزندان دختر بالاي 15 سال و گواهي دانشجويي جهت فرزندان پسر 22تا 25 سال .

ب) هزينه هاي بستري و عمل جراحي :

كپي صفحه اول دفترچه بيمار ـ اصل و ريز صورتحساب بيمارستان ـ كپي برابر با اصل شرح عمل - كپي  برابر با اصل خلاصه پرونده ، در صورت دريافت حق العمل : دريافت رسيد حق العمل از پزشك معالج با مهر و امضا  - اصل گواهي متخصص بيهوشي (زمان دقيق بيهوشي ) و برگه بيهوشي اتاق عمل با مهر و امضا متخصص بيهوشي - پاتولوژي در صورت نياز به نمونه برداري  

نكته مهم : تجهيزات پزشكي استفاده در حين عمل پس از دريافت سهم بيمه پايه  و مدارك بيمارستاني مربوط به تجهيزات، قابل پرداخت خواهد بود . 

ج) جهت انجام خدمات ليزيك ، سپتو رينوپلاستي (انحراف بيني ) ، افتادگي پلك (بلفاروپلاستي ) مي بايست قبل از عمل ، ضمن مراجعه به شعبه بيمه آتيه سازان واقع در خيابان هدايت غربي ، كوچه 10 ، تاييديه پزشك معتمد بيمه   اخذ شود. 

مدارك لازم جهت ليزيك : عكس چشم قبل از عمل و پرينت شماره چشم  ،

انحراف بيني : جواب سي تي اسكن ، 

افتادگي پلك : جواب پريمتري قبل از عمل . 

د) هزينه ليرز پوست ، برداشتن زگيل و برداشتن كيست كه نيازي به پاتولوژي ندارند مي بايست قبل از تحويل مدارك نسبت به  تاييد پزشك معتمد بيمه آتيه سازان (خانم دكتر مارال دهقان پيشه - روزهاي شنبه ، يك شنبه و چهارشنبه - ساعت 10-12 ) واقع در شعبه بيمه آتيه سازان اقدام شود . 

ه) مدارك جهت پذيرش ويزيت: 

كپي دفترچه بيمار - نسخه بيمار - فاكتور هزينه پرداخت شده

نكته 1 :  در صورتي كه هزينه ويزيت در دفترچه بيمه پايه درج شده باشد با قيد مبلغ ويزيت دريافتي (ممهور به مهر پزشك معالج) قابل پذيرش مي باشد.

نكته 2 : در مواردي كه بيمه شده جهت دريافت خدماتي غير از ويزيت به مراكز درماني غير طرف قرارداد بيمه مراجعه كنند ، ارائه برگ سوم دفترچه بيمه در صورت قيد مبلغ ويزيت و ممهور بودن مجدد به مهر پزشك معالج هم به عنوان سند دستور خدمت سرپايي و هم به عنوان سند ويزيت قابل پذيرش مي باشد . 

نكته 3: در مواردي كه هزينه ويزيت در سرنسخه پزشك ارائه گردد در صورتي كه همزمان با تاريخ ويزيت،  برگ سوم دفترچه بيمه پايه جهت دستور يك خدمت پاراكلينيكي يا دارو تحويل شود كه مويد ويزيت بيمه شده در آن روز باشد پذيرش ويزيت در سرنسخه بلامانع است.

نكته 4 : چنانچه ويزيت بيمار منجر به دستور دارويي يا انجام خدمات پاراكلينيكي نگردد ، در صورتي كه پزشك معالج طرف قرارداد بيمه پايه باشد ارائه برگ سوم دفترچه و در غير اين صورت ارائه برگ اول و دوم دفترچه بيمه الزامي است . 

و) مدارك  بيماران خاص : ( داروي شيمي درماني ـ MS – نازايي )

كپي صفحه اول دفترچه بيمه بيمار ـ قبض رسيد داروخانه ( مهر + تاريخ ) ـ اصل دستور پزشك - دفترچه بيماران خاص

نكته : محل تحويل اسناد درماني دندانپزشكي و بيماران خاص به طور متمركز ساختمان مركزي دانشگاه است. جهت خدمات نازايي ، تشكيل پرونده در دفتر ساختمان مركزي دانشگاه (نمايندگي آتيه سازان) صورت مي گيرد .

ز) مدارك لازم جهت تشكيل پرونده بيماران خاص :

جهت خدمات ذيل مي بايست ابتدا ضمن مراجعه به شعبه بيمه آتيه سازان  ( هر روز ساعت 7:30- 9:30 ) نسبت به تشكيل پرونده اقدام شود : 

فرم تشكيل پرونده بيمار خاص ( تكميل شده  توسط پزشك معالج كه داروهاي بيمار را نسخه مي كند  ) ، كپي صفحه اول دفترچه بيمه با ذكر شماره تماس - دو قطعه عكس سه در چهار ، كپي كارت ملي و كپي شناسنامه صفحه اول و دوم .

جهت بيماران ام اس : كپي كارت ام اس - كپي جواب MRI نشان دهنده بيماري

جهت بيماران تالاسمي : كپي كارت تالاسمي ، كپي جواب آزمايش نشان دهنده تالاسمي

جهت سرطانهاي بدخيم: كپي جواب نمونه برداري از ناحيه مورد نظر كه نشان دهنده سرطان بدخيم باشد( مربوط به 2 سال اخير با مهر پزشك پاتولوژي)

نكته مهم : كليه خسارتهاي انجام شده بيمه شدگان ، پس از انجام كارشناسي توسط بيمه،  واريز به شماره حساب بانك ملت كاركنان خواهد شد .