نشاني محل تحويل اسناد درماني كاركنان در شيراز:

 

همكاران محترم در شيراز مي توانند اسناد و هزينه هاي درماني خود را به مراكز زير تحويل نمايند :

1)درمانگاه شهيد مطهري : شيراز- فلكه نمازي – ورودي درمانگاه – طبقه همكف

ساعات كار : شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح لغايت 13

2) مركز بهداشت شهداي انقلاب : شيراز – دروازه كازرون – مركز بهداشت شهداي انقلاب تلفن: 37367461

3) ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شيراز(جهت كاركنان شاغل در ساختمان مركزي و اعضاء محترم هيات علمي دانشگاه) : شيراز – خيابان زند – جنب هلال احمر – طبقه زيرزمين – جنب سلف سرويس- ساعات كار : شنبه تا چهارشنبه از 8 صبح لغايت 13

تبصره 1 : در شهرستانها ، رابطين بيمه هر واحد مي بايست مدارك و اسناد درماني كاركنان را جمع آوري و سپس ظرف مدت دو هفته مدارك مربوطه را تحويل دفتر مركزبهداشت شهداي انقلاب نمايند و رسيد مربوطه را دريافت كنند.

 

ل) نكته بسيار مهم : فرانشيزقرارداد در صورت عدم استفاده از سهم بيمه پايه 10 درصد مي باشد و پرداخت اسناد و هزينه هاي درماني پس از كسر فرانشيز و طبق تعرفه كتاب ارزش گذاري نسبي پرداخت خواهد شد.