آن دسته از بيمه شدگاني كه مي بايست در يكي از بيمارستانهاي طرف قرارداد بيمه آتيه سازان حافظ  ، بستري يا عمل جراحي شوند مي توانند با ارائه كپي كارت ملي و دفترچه بيمه بيمار به بخش پذيرش بيمارستان تا سقف تعهدات مربوطه از خدمات بيمه تكميلي  آتيه سازان حافظ استفاده نمايند و نيازي به مراجعه به بيمه و دريافت معرفي نامه نيز ندارند .

نكته الف : كليه بيمارستانهاي دولتي در سطح استان فارس با بيمه آتيه سازان حافظ  داراي قرارداد مي باشند .( قرارداد بيمارستانهاي دولتي با بيمه آتيه سازان حافظ به صورت متمركز و از طريق دانشگاه جهت استفاده كاركنان شاغل منعقد شده است).

نكته ب : بيمارستانهاي خصوصي  ارديبهشت ، مركزي (MRI  )- كوثر - پارس شهريار مادر و كودك دكتر مير حسيني ،دكتر مير -  بعثت ، پيوند اعضا ابوعلي سينا ، مركز چشم پزشكي بصير  و بينا گستر با بيمه آتيه سازان داراي قرارداد مي باشند .

نكته ج : حسابداري بيمارستانها و درمانگاه هاي دولتي جهت بستري ، اعمال جراحي و خدمات پاراكلينيك  مي بايست از سامانه رسا  به آدرس www.rasatpa.ir به منظور استعلام نام بيمه شدگان ، ثبت خسارتها و همچنين صدور معرفي نامه الكترونيك  استفاده نمايند (با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده با مسؤل نرم افزارهاي HIS دانشگاه ، اتصال لينك  سامانه رسا با نرم افزارHIS  برقرارشده است ،  بديهي است مسؤليت پيگيري اتصال نرم افزار HIS  با سامانه رسا بعهده مديريت محترم ومسؤل امورمالي واحد مي باشد.)