مدارك لازم جهت تحويل اسناد درماني به بيمه ايران

الف) براي هزينه هاي پاراكلينيكي :

كپي صفحه اول دفترچه بيمه بيمار ـ اصل قبض پرداختي و كپي جواب

ب) هزينه هاي بستري و عمل جراحي :

كپي صفحه اول دفترچه بيمار ـ اصل و ريز صورتحساب بيمارستان ـ كپي برابر با اصل شرح عمل و كپي  برابربا اصل خلاصه پرونده ، در صورت دريافت حق العمل : دريافت رسيد حق العمل از پزشك معالج

ج) مدارك مورد نياز براي جبران هزينه هاي دارو :

كپي صفحه اول دفترچه بيمار ـ نسخه دارو : مهر پزشك و داروخانه در نسخه الزامي است . دارو در صورت پرداخت بيمه گر اول قابل پرداخت مي باشد . هزينه به داروهايي كه از سهم بيمه گر اول استفاده نشده باشد تعلق نمي گيرد .

هزينه هر دارو به تفكيك در نسخه محاسبه گردد و جمع كل دارو و استفاده از سهم بيمه گر اول و هم چنين پرداختي بيمار به طور جداگانه در نسخه مشخص شود .

د)جبران هزينه هاي مربوط به دندان پزشكي در مراكز غير طرف قرارداد:

كپي صفحه اول دفترچه بيمه بيمار ـ فاكتور هزينه هاي انجام شده ( هزينه ها به تفكيك قيد شود )

عكس قبل و بعد از انجام كار ـ تاييديه دندان پزشك معتمد بيمه ايران مستقر در مجتمع امور بيمه اي فارس 

ه) مدارك لازم جهت بيماران خاص : ( داروي شيمي درماني ـ MS – نازايي )

كپي صفحه اول دفترچه بيمه بيمار ـ قبض رسيد داروخانه ( مهر + تاريخ ) ـ اصل دستور پزشك

نكته : محل تحويل اسناد درماني دندانپزشكي و بيماران خاص به طور متمركز ساختمان مركزي دانشگاه است. خدمات بيماران خاص (نازايي - شيمي درماني و MS) ابتدا به ساكن با تشكيل پرونده در ساختمان مركزي دانشگاه انجام خواهد شد.