مدارك لازم جهت دريافت معرفي نامه بستري در بيمارستانهاي طرف قرارداد با بيمه كوثر:

قبل از انجام عمل جراحي و بستري در بيمارستانهاي طرف قرارداد ، بيمه شده مي بايست به همراه مدارك زير جهت دريافت معرفينامه به شركت بيمه كوثر مراجعه نمايد :

برگ دستور بستري از بيمارستان (ممهور به مهر پذيرش )

كپي صفحه اول دفترچه بيمار

نكته 1:كليه بيمارستانهاي دولتي و خصوصي شيراز (به غير از بيمارستانهاي ارديبهشت ، علوي، ايران ، ارتش و دكتر خدادوست) جهت انجام بستري واعمال جراحي طرف قرارداد با بيمه كوثر هستند.

آدرس شركت بيمه كوثر جهت دريافت معرفينامه :

شيراز- ميدان دانشجو- ابتداي خيابان ساحلي غربي تلفن : 32263361 – 32260090

نكته 2 : كاركنان شاغل در شهرستانها جهت دريافت معرفينامه بستري مي بايست برگ دستور بستري و صفحه اول دفترچه بيمه را به شماره فاكس 07132263360 (آقاي حيدري) ارسال نمايند تا معرفي نامه بستري توسط بيمه صادر و به شماره بيمارستان فاكس گردد. لازم به ذكر است درج شماره تلفن همراه كارمند بر روي برگ دستور بستري به منظور اطلاع رساني الزامي است. ضمنا شماره تلفن همراه زير جهت پيگيري صدور معرفي نامه مي باشد : 09164921230

نكته 3 : بيمه شدگان مي بايست قبل از بستري يا قبل از ترخيص ، معرفي نامه را از شركت بيمه كوثر دريافت نمايند . لذا حسابداري بيمارستان هاي تابعه دانشگاه مي بايست اين نكته مهم را رعايت نموده و پس از ترخيص بيمار، برگ دستور بستري جهت صدور معرفي نامه صادر ننمايند .