مدارك لازم جهت دريافت معرفي نامه بستري در بيمارستانهاي طرف قرارداد

آن دسته از بيمه شدگاني كه مي بايست در يكي از بيمارستانهاي طرف قرارداد بيمه ايران در كل كشور ، بستري ياعمل جراحي شوند مي توانند با ارائه كپي كارت ملي و دفترچه بيمه بيمار به بخش پذيرش و حسابداري بيمارستان تا سقف تعهدات مربوطه از خدمات بيمه تكميلي ايران استفاده نمايند و نيازي به مراجعه به بيمه و دريافت معرفي نامه نيز ندارند .

نكته الف : كليه بيمارستانهاي خصوصي و دولتي در سطح استان فارس با بيمه ايران داراي قرارداد مي باشند .

نكته ب : تا اطلاع ثانوي و راه اندازي سامانه سدا  ،فقط بيمه شدگاني كه مي بايست در دو بيمارستان نمازي و فقيهي شيراز بستري شوند مي توانند ضمن مراجعه به مجتمع امور بيمه اي استان فارس (بيمه ايران ) واقع در خيابان زند ، جنب بانك رفاه ، نسبت به دريافت معرفي نامه بستري اقدام نمايند . ساير بيمارستانهاي خصوصي و دولتي ، نيازي به دريافت معرفي نامه بستري از بيمه ايران ندارند .

نكته ج : حسابداري بيمارستانهاي دولتي كه متصل به سامانه سدا مي باشند جهت بستري و اعمال جراحي مي بايست از سامانه مذكور جهت بيمه شدگان استفاده نمايند .