مراكز پاراكلينيك طرف قرارداد :

 

در  قراردادسال 95-96 ، سه مركز پاراكلينيك جهت انجام خدمات آزمايش و فيزيوتراپي داراي قرارداد مي باشند.

  جهت انجام امور آزمايش ، آزمايشگاه پيوند داراي قرارداد بوده  كه بيمه شدگان مي توانند با ارائه كپي كارت ملي ، ضمن مراجعه به آزمايشگاه مذكور تا سقف تعهدات ،از خدمات مربوطه  استفاده نمايند. 

جهت انجام خدمات فيزيوتراپي دو مركز  كلينيك نادعلي و مركز فيزيوتراپي زند داراي قرارداد با شركت بيمه مي باشند كه مي توان پس از دريافت معرفي نامه از شركت بيمه كوثر از خدمات مربوطه استفاده نمود.

1-آزمايشگاه پيوند(آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيك) آدرس : خيابان ارديبهشت ، حدفاصل خيابان 20 متري و صورتگر- كوچه 2 تلفن : 32317800

2-كلينيك فيزيوتراپي نادعلي ، بلوار پاسداران ، نبش خيابان شهيد محلاتي (روبروي حسينيه ثاراله) تلفن:  36301111

 3-فيزيوتراپي زند – خيابان شهيد عبائيان – ساختمان نشاط – طبقه اول

كاركنان مشمول ثبت نام شامل كاركنان رسمي ، پيماني ، قرارداد كارمعين ، قرارداد مشاغل كارگري (تبصره 4) ،كاركنان طرحي ، دستيار ، ضريب كا و اعضاء محترم هيات علمي مي باشد . كاركنان طرحي مشروط به اين كه دوره طرح ايشان تا پايان شهريور 96 ادامه داشته باشند مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام كنند . كاركناني كه در شش ماه آينده بازنشسته مي شوند نيز در صورت واريز حق بيمه تا پايان قرارداد مي توانند تحت پوشش بيمه تكميلي قرار گيرند.

افراد مشمول بيمه تكميلي شامل كارمند ، همسر، فرزند پسر تا 22 سال و در صورت دانشجو بودن تا 25سال ، فرزند دختر (درصورت مجرد بودن) و پدر و مادر مي باشد . شرط پوشش اين است كه ا ين افراد داراي دفترچه بيمه پايه از هرسازماني باشند.