« براساس ماده (10) تصویب نامه شماره 15467/ت28916ه مورخ 18/2/1395 هیات محترم وزیران ، کلیه دستگاههای دولتی مکلف اند تمام بازنشستگان وکارکنان خود اعم از رسمی،ثابت ،پیمانی،قراردادی،موقت وعناوین مشابه آنها را بیمه عمر وحادثه کنند. »

در صورت فوت كارمند، مدارك زير جهت پرداخت غرامت فوت (بيمه عمر و حوادث) مي بايست تحويل مديريت نوسازي و توسعه سرمايه انساني (اداره رفاه و تعاون ) شود :

 

مـدارک لازم جهـت بیمـه عمـر

1-کپی شناسنامه متوفی صفحه اول تا سوم با مهر برابر با اصل (بامهر فوت شد)

2-کپی کارت ملی متوفی

3-کپی ابطال دفترچه بیمه

4-آخرین حکم حقوقی متوفی

5-آخرین فیش حقوقی

6-گواهی فوت برابر با اصل

7-رونوشت وفات از دارالرحمه

نکته مهم: کلیه کارکنان می بایست فرم وصیت بیمه عمر را جهت تعیین افراد ذینفع از کارگزینی واحد خود دریافت و تکمیل نمایند. (برای دریافت فرم اینجا کلیک کنید.)

 

بیمه حوادث : كليه كاركنان شاغل و بازنشسته كه تحت پوشش بيمه عمر قرار دارند مشمول قرارداد بيمه حوادث نيز خواهند بود.

 

الف) فوت ناشی از حادثه:

در صورت فوت بازنشسته و کارمند ناشی از سانحه ، کارگزینی هر واحد می بایست مدارک زیر را تحویل اداره رفاه و تعاون نماید:

1-کپی شناسنامه متوفی صفحه اول تا سوم با مهر برابر با اصل (بامهر فوت شد)

2-کپی کارت ملی متوفی

3-کپی ابطال دفترچه بیمه

4-آخرین حکم حقوقی متوفی

5-آخرین فیش حقوقی

6-گواهی فوت برابر با اصل

7-رونوشت وفات از دارالرحمه

8- صورتجلسه اولیه پاسگاه (برابر با اصل)

9- کروکی افسر کاردان فنی (برابر با اصل)

 

ب) نقص عضو ناشی از حادثه:

 در صورت بروز هرگونه حادثه جهت كاركنان شاغل يا بازنشسته،  كارگزيني هرواحد مي بايست ظرف مدت 5 روز ، نامه اعلام حادثه را با ذكر نام و نام خانوادگي و شماره ملي و تاريخ حادثه به مديريت نوسازي و توسعه سرمايه انساني دانشگاه اعلام نمايد.

در صورت نقص عضو می بایست پس از پایان معالجات و دریافت گواهی اتمام معالجات از پزشک ، ضمن مراجعه به اداره رفاه و دریافت نامه به شرکت بیمه طرف قرارداد دانشگاه جهت (معرفی به پزشک معتمد) مراجعه نماید.

 

مـدارک لازم جهت دریافت خسارت ناشی از حادثه

1-فیش حقوقی سال حادثه

2-حکم مطابق با فیش حقوقی

3-نامه خاتمه معالجات از پزشک

4-دریافت نامه از اداره رفاه  وتعاون دانشگاه