-تهیه پیش نویس مکاتبات اداری و پیگیری آن تا حصول نتیجه

-نظارت و کنترل بر حضور غیاب ، مرخصیها و ماموریتهای کارکنان

-اعلام مانده مرخصی کارکنان در پایان سال

-بررسی مرخصی استعلاجی کارکنان