ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

اسد اله نظری

مسئول واحد مرخصی ها

071-32122551

2

محمد رضا زبرجدی

کارشناس حضور غیاب

071-3217340

3

فاطمه لطفی پور

کارشناس نرم افزار تایمکس

071-32127411