-صدور کلیه احکام کارگزینی اعضا محترم هیات علمی

-برقراری کمک هزینه عائله مندی و اولاد اعضا محترم هیات علمی

-انعقاد قرارداد با اعضا محترم هیات علمی به صورت قراردادی

-برقراری آیتم حقوقی محرومیت از مطب

-صدور احکام ماموریت آموزشی و تمدید آن

-صدور کلیه ابلاغهای دستیاری

-انجام کلیه مکاتبات در خصوص اعضا محترم هیات علمی و دستیاران