ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

علی نیک منش

رئیس اداره هیات علمی

071-32122612

2

محبوبه دهقانی

كارشناس اداره هیات علمی

071-32122205

3

فاطمه رئیسی

كارشناس اداره هیات علمی

071-32122110