- تنظيم آگهي استخدامي قراردادي و پيماني دانشگاه

- بررسي كليه مدارك ارسالي داوطلبان آزمونهاي استخدامي (3 برابر ظرفيت)آگهي استخدام

- اعلام نتيجه آزمونهاي استخدامي

- بررسي مدارك ومستندات مجوزه هاي مازاد استخدامي و معرفي پذيرفته شدگان

- جوابگوئي حضوري به معترضين و توضيح و شفاف سازي در خصوص عدم قبولي آنان 

- انجام كليه مكاتبات با اداره بازرسي و پاسخگوئي در خصوص شكايات داوطلبان آزمون استخدامي

- توضيح و شفاف سازي در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش به صورت حضوري جهت كارشناسان اداره بازرسي و پاسخگوئي به شكايات دانشگاه

- هماهنگي با سازمانهای ذیربط در خصوص درج آگهي، اعلام نتايج قبولي و مكاتبات جهت برخي از معترضين در آزمونهاي پيماني

- بررسي فني و تخصصي در خصوص اعلام نتايج و اعلام مجوزهاي مازاد با توجه به نمرات مكتسبه افراد 

- هماهنگي با اداره حراست دانشگاه جهت كليه مراحل انجام آزمون استخدامي از ابتداي درج آگهي تا روز آزمون و تصحيح و قرائت پاسخنامه هاي آزمون 

- توضيح و شفاف سازي جهت معترضين و شاكيان پرخاشگر در خصوص صحت اعلام پذيرفه شدگان

- ارائه كليه گزارشات و آمار آزمونهاي استخدامي جهت حوزه معانت توسعه سازمان و مديريت منابع انساني دانشگاه 

- هماهنگي با دفتر پرستاري استان جهت محل هاي فاقد متقاضي درآزمون و معرفي وجابجايي نيروهاي ذخيره از محل آزمون

- تبدیل وصعیت پرسنل از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی

- تایید کلیه احکام صادره پیمانی