تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی:

 
1-كليه افراد پيماني كه داراي 3 سال سابقه پيماني مي باشند و شرایط پست های حاكميتي  جهت تبدیل وضعیت را دارند از طرف كارگزيني محل خدمت به مدیریت منابع انساني دانشگاه معرفي مي گردند.
2-مدیریت منابع انساني دانشگاه افراد مذكور را جهت اعلام نظر، به هسته گزينش دانشگاه معرفي مي نمايد.
3-افراد به هسته گزينش مراجعه و نسبت به تکمیل فرمهاي گزينشي اقدام مي نمايند.
 4-بعد از اعلام نظر نهايي گزينش منابع انساني به واحد هاي تابع در خصوص صدور حكم رسمي آزمايشي دستور لازم صادر مي نمايد.