ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

غلامرضا جمشیدی

رئیس اداره استخدام

071-3212511

2

فریناز ارسالی

كارشناس اداره استخدام

071-32127299

3

مریم قاسمی زاده

كارشناس اداره استخدام

071-32127652