-انجام کلیه مکاتبات اداری مربوط به کارکنان متقاضی ماموریت ، انتقال ، تمدید ماموریت

-بررسی صورتجلسه های ارسالی از واحد های تابعه جهت طرح در کمیته نقل و انتقالات دانشگاه

-صدور ابلاغ کارکنان متقاضی پس از موافقت کمیته نقل و انتقالات

-ارائه گزارشهای مربوط به نقل و انتقالات دانشگاه حسب دستور مراجع ذی صلاح