ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

مهدی ثامنی

سرپرست اداره نقل و انتقالات

071-32122135

2

سمیه شه کلاهی

كارشناس اداره نقل و انتقالات

071-32122135

3

راضیه شهمیرزادی

كارشناس اداره نقل و انتقالات

071-32127740