-بررسی پرونده بازنشستگی جهت صدو ر ابلاغ بازنشستگی،محاسبه حقوق بازنشستگی

-بررسی پرونده وراث و صدور حکم برقراری حقوق وظیفه وراث

-بررسی مدارک پزشکی پرسنل بیمار جهت ارسال به شورای پزشکی شیراز و ارسال مدارک به دبیرخانه -شورای تهران جهت تصویب از کارافتادگی

-بررسی پرونده شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و صدور ابلاغ بازنشستگی و مکاتبه با امور مالی جهت واریز -سهم کارفرما به صندوق بازنشستگی کشور

-بررسی پرونده شاغلین رشته شغلی کار با اشعه تهیه فرم احتساب سوابق کار با اشعه

-ارسال مدارک به سازمان انرژی اتمی ایران جهت احتساب سنوات ارفاقی رشته شغلی مربوطه.

-تهیه لیست بازنشستگان متوفی جهت پاداش بازنشستگی –صدور ابلاغ بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه

-برقراری حقوق بازنشستگان 30سال خدمت و 65 سال سن

-برقراری حقوق متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد

-برقراری حقوق ازکارافتادگی پرسنل از کار افتاده

-برقراری حقوق وظیفه وارث بازنشستگان متوفی

-توزیع احکام افزایش سنواتی بازنشستگان

-تعیین میزان پاداش پایان خدمت کارکنان از کارافتاده و بازنشسته و متوفی

-صدور حکم بازخرید از خدمت کارکنان متقاضی

-انتقال کسور کارکنان متقاضی انتقال کسور بازنشستگی و یا حق بیمه

-تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی

-استرداد کسور بازنشستگی کارکنان متقاضی

-پرداخت مطالبات بازخریدی کارکنان متقاضی