ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

رضا رحیمی

رئیس اداره بازنشستگی

071-32122201

2

وحید رضا ضابطی

کارشناس اداره بازنشستگی

071-32122553

3

همت علی فرهاد پور

کارشناس اداره بازنشستگی

071-32122179

4

ابراهیم هنرمند

کارشناس اداره بازنشستگی

071-32127362

5

غلامرضا شادمانی

کارشناس اداره بازنشستگی

071-32127361

6

بهمن شجاعیان

کارشناس بازنشستگی هیات علمی

071-32127294