ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

وحیدرضا ضابطی

رئیس اداره بازنشستگی

071-32122553

2

بهمن شجاعیان

کارشناس بازنشستگی هیات علمی

071-32127294

3

همت علی فرهاد پور

کارشناس اداره بازنشستگی

071-32122179

4

ابراهیم هنرمند

کارشناس اداره بازنشستگی

071-32127362

5

غلامرضا شادمانی

کارشناس اداره بازنشستگی

071-32127361

6

بنت الهدی قطبی

کارشناس اداره بازنشستگی

071-32127349