-تشکیل پرونده جهت پرسنل تازه استخدام و جدید الورود

-ثبت و درج اطلاعات پرسنل در نرم افزار آرشیو منابع انسانی

-اسکن مدارک و عنوان بندی و شماره گزاری جهت پیوست به پرونده الکترونیکی کارکنان

-ارسال و مراسلات پرونده ها

-ارسال پرونده ها به کارشناسان مدیریت حسب نیاز