ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

محمد جواد کناره جو

 مسئول بایگانی

071-32127357

2

زهرا صمصامی

بایگان

071-32127358

3

فاطمه حقیقت جو

بایگان

071-32127615

4

رضا  عیدی پور

بایگان

071-32127616

5

زهرا اکبری

بایگان

071-32122340

6

بهزاد مروت

بایگان

071-32122340

7

غلامحسین یکه باش

بایگان

071-32122340