-تهیه و بروزرسانی فرم و شاخص های عمومی و اختصاصی فرایند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

-برگزاری دوره آموزشی توجیهی در زمینه ارزشیابی و ارائه دستورالعمل ها و قوانین جدید

-تهیه و اعلام برنامه زمانبندی انجام ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه

-بررسی فرم ها و مستندات ارزیابی عملکرد و تایید یا عودت جهت انجام اصلاحات

-بررسی فرم های تمدید قرارداد پیمانی و تایید یا عودت جهت انجام اصلاحات

-پیگیری امور مربوط به معرفی کارمندان نمونه  استانی و واحد

-آموزش نرم افزار ارزشیابی به همکاران درگیر در امر ارزیابی عملکرد

-بررسی و به روز رسانی نرم افزار ارزیابی عملکرد

-بررسی و گزارش نمرات ارزشیابی جهت اعطاء طبقه تشویقی، ارتقا رتبه شغلی، گواهینامه تخصصی نوع دوم و تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

-انجام مکاتبات مربوط به ارزشیابی