برای دریافت شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان غیر هیات علمی کلیک کنید.(فایل به صورت فشرده می باشد)