ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

سمیه شفیعی

سرپرست اداره ارزشیابی

071-32122145

2

مائده محمدی

كارشناس اداره ارزشیابی

071-32122142