-تهیه پیش نویس کارگزین از قبیل پیش نویس احکام انتقال،ترمیم حقوق،مرخصی،ماموریت،ارتقاء رتبه و طبقه و .... با اطلاع مقام محترم و رعایت قوانین و مقررات مربوط
-
تهیه احکام پرسنل
-
تهیه و تنظیم برگ خلاصه سوابق خدمتی
-
بررسی مدارک و مستندات پرسنلی کارکنان و بازنشستگان براساس پرونده پرسنلی آنان
-
مطالعه و بررسی قوانین ، مقررات و آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به رشته شغلی
-
جمع آوری و تجزیه وتحلیل آمارو اطلاعات مربوطه و ارائه گزارش های لازم به مقام مافوق
-
تهیه پیش نویس نامه های اداری
-
شرکت در کمیسیون ها وجلسات مختلف
-
انجام سایر امور مرتبط به شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات