ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

 محمد علی مرشدی زاده

کارشناس صدور احکام

071-32122080

2

 غلامرضا بردبار

کارشناس صدور احکام

071-32122105

3

 فرهاد جزایری

کارشناس صدور احکام

071-32122555

4

احسان هادیان

کارشناس صدور احکام

071-32122302

5

سکینه فی اله جهرمی

کارشناس صدور احکام

071-32127270