•    استاندارد سازي فرايندهاي آموزش مطابق با استاندارد مديريت كيفيت
 •    بررسي و تاييد نيازهاي اموزشي معاونتهاي دانشگاه بر اساس تحليل سازمان ، شغل و فرد
 •    بررسي و تاييد محتوي دوره هاي آموزشي غير حضوري و معادل سازي آنها به ساعت آموزشي
 •    بررسي و صدور مجوز دوره های آموزشی درخواستي از كليه واحد هاي تابعه دانشگاه
 •    برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی توجیهی بدو استخدام ويژه كاركنان جديدالاستخدام
 •    برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی " شغلي " ويژه كاركنان اداري و مالي و پشتيباني با هماهنگي مديريتهاي دانشگاه
 •    برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی " عمومي " ويژه كليه كاركنان دانشگاه
 •    برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی بهبود مديريت ويژه مديران دانشگاه
 •    بررسي و تصويب دوره هاي آموزشي عمومي و ثبت دوره هاي آموزشي مذكور در بانك دوره هاي عمومي
 •    ايجاد ، ثبت و به روز رساني بانك مديران دانشگاه به منظور شركت مديران در دوره هاي آموزشي بهبو.د مديريت
 •    ایجاد ، ثبت و به روز رساني بانک اطلاعات مدرسین
 •    ارزشیابی از دوره های آموزشی برگزار شده با استفاده از فرم ها و روش های علمی موجود
 •    نظارت مستمر بر نحوه اجرای صحيح دوره های آموزشی در كليه واحدهاي تابعه
 •    بررسي و پرداخت حق التدريس مدرسين دوره هاي آموزشي ضمن خدمت
 •    بررسي و پرداخت هزينه دوره هاي آموزشي كاركناني
 •    ثبت دوره هاي آموزشي در شناسنامه آموزشي كاركنان
 •    بررسی و تایید شناسنامه آموزشی کارکنان جهت استفاده از مزایای آموزش ( ارتقاء شغلي ، گواهينامه هاي نوع دوم ، ارزشيابي و ... )
 •    بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص انتخاب رابطين آموزش واحد هاي تابعه
 •    تعيين شاخص هاي ارزيابي عملكرد آموزش واحدهاي تابعه و نظارت بر عملكرد واحدهاي تابعه
 •    هماهنگیبا موسسات و مراكز آموزشی خصوصي مورد تاييد به منظور معرفي كاركنان جهت شركت در دوره هاي آموزشي مورد نياز
 •    برنامه ریزی های لازم جهت اجرا و گسترش دوره های غیرحضوری و مجازي و ترويج فرهنگ كتابخواني ميان كاركنان.
 •    نوآوری ، خلاقیت و بهره گيري از روشهاي نوين آموزشي جهت اجرای دوره های آموزشی.
 •    ارتقاء سمت