ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

محسن ناصری نژاد

رئیس اداره آموزش ضمن خدمت

071-32127304

2

عبدالکریم مقیمی

کارشناس اداره آموزش ضمن خدمت

071-32122246

3

 آرزو تاج

کارشناس اداره آموزش ضمن خدمت

071-32122177

4

سمیه رستم نزاد

کارشناس اداره آموزش ضمن خدمت

071-32122184

5

سمانه فلاح پور ایولی

کارشناس اداره آموزش ضمن خدمت 

071-32127604