ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

محمد سبحانی نژاد

 مسئول دفتر مدیریت

071-32333260

2

محمد معتمد

مسئول دبیرخانه مدیریت

071-32122269

3

سید حامد اصنافی

کارشناس فناوری اطلاعات

071-32122598

4

احسان گورکی

کارشناس فناوری اطلاعات

071-32122707