محمد حسن سرایداران

نام و نام خانوادگی : محمد حسین سرایداران

مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد مديريت دولتي

 پست مربوطه :معاون مدیر نوسازی و سرمایه انسانی


 

 

سوابق تجربي:

- رئيس اداره كارگزيني سازمان منطقه بهداري فارس

- معاون امور اداري و استخدامي توسعه سازمان و منابع انساني

- مشاور رئيس دانشگاه در امور هماهنگي امور كاركنان ايثارگر دانشگاه

- دبير و عضو شوراي مركزي ايثارگران دانشگاه

- عضو كميته نظام هاي استخدامي

- عضو كميته HSR معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه

شماره تماس : 321212183-071

فرهاد افتخاری  

نام و نام خانوادگي: فرهاد افتخاري

 مدرك تحصيلي: كارشناس مديريت دولتي

 پست مربوطه :معاون مدیر نوسازی و سرمایه انسانی

 

سوابق تجربي:

- رئیس اداره امور پرسنلی

- معاون مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی

- عضو کمیته اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه

- عضو کمیته هیأت انتصاب واستخدام بازرسان بهداشت حرفه ای دانشگاه

شماره تماس : 321212190-071