مدیریت نوسازی و توسعه سرمایه انسانی یکی از مدیریتهای معاونت توسعه دانشگاه می باشد که وظیفه اصلی آن تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه می باشد.در این بین موارد مرتبط با کارکنان ازاستخدام تا بازنشستگی کارمند مورد توجه و بررسی قرار می گیرد.بخشهای مختلف این مدیریت به بررسی و فراهم آوردن نیازمندیهای کارکنان می پردازد.آموزش ضمن خدمت نیازمندیهای آموزشی کارکنان را فراهم می آورد.قسمت تشکیلات و طبقه بندی مشاغل ردیف مناسب سازمانی متناسب با رشته تحصیلی کارکنان را مشخص میکند.اداره طرح ثبت نام و ساماندهی کارکنان طرحی را در دستور کار دارد.اداره ارزشیابی ضمن ارزشیابی سالانه کارکنان سنجش مناسب کارمند را در خود دارد.اداره صدور احکام ، نقل و انتقالات ، مرخصی ها نیز قسمتهای دیگر این مدیریت در برآورده کردن نیازمندیهای کارکنان به شمار میروند.